Systeemgericht werken

Woonvorm De Passie werkt me de methodiek systeemgericht werken. Bij systeemgericht werken wordt de problematiek/hulpvraag van de cliënt bekeken in samenhang met zijn of haar functioneren in de sociale omgeving. Met de sociale omgeving van de cliënt wordt in eerste instantie de gezinssituatie van een cliënt bedoeld maar daarnaast ook de dynamiek met vrienden, familie en collega’s. De dynamiek met de sociale omgeving wordt bij het maken van de probleemanalyse meegenomen en bij het samenstellen van het hulpverleningstraject intensief betrokken.

Systeemgericht werken veronderstelt dat er nauw wordt samengewerkt met de cliënt en zijn sociale omgeving maar de cliënt staat centraal. De cliënt wordt actief betrokken bij de probleemanalyse en het formuleren en in gang zetten van oplossingen. Een analyse van de draaglast en de draagkracht maakt hier onderdeel van uit. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de hulpverlening is dat de cliënt bereid moet zijn om hulp te aanvaarden.